Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva povinnosti kupujícího a prodávajícího při uzavírání smluvních vztahů, zejména pak při prodeji zboží a poskytování služeb mezi společností Restaurace Hájenka s.r.o. (dále jen „prodávající“), která provozuje tento internetový obchod Femme Fatale, a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupující je povinen seznámit se s VOP ještě před objednáním zboží.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jsou-li smluvními stranami prodávající a jiná fyzická osoba, upravují se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (pokud nejsou tyto vztahy upravené obchodními podmínkami jinak) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Kupující i prodávající se řídí stanovenými obchodními podmínkami a učiněním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s obchodními podmínkami pro dodání zboží prodávajícím.

I. Základní ustanovení
Prodávající
Femme Fatale, Restaurace Hájenka s.r.o., IČ O71 28 461, se sídlem Pardubice, Smilova 385, 530 02, zapsaná v OR vedeném u MS v Hradci Králové, odd. C, vložka 148305.
Kontaktní e-mail: marketa@fryc.cz
Kontaktní telefon: +420 777 666 617

Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

II. Systém objednávání

1) Objednávka zboží
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, a to jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (potvrzující e-mail).
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Veškeré objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím internetové prodejny https://femmefatalekrejcovstvi.cz/ jsou závazné a nelze je následně zrušit.
Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí a/ nebo jej prodávající nemá na skladě a /nebo zřejmé chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu.
Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím má přednost před VOP.
Objednávky je možné provádět 24h denně, 7 dní v týdnu.

2) Cena zboží
Ceny jsou uvedeny s DPH. Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kurzu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, má se za to, že objednávka nebyla uskutečněna.

3) Způsob platby
Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
a) dobírkou – dopravci při převzetí zboží
b) hotovostní platbou
c) převodním příkazem na bankovní účet

4) Dodání zboží
Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.
Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.
Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího již jeho převzetím.
Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.
Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do týdne po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).
Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce. Způsoby doručení jsou:
a) osobní odběr
b) doručení Českou poštou
c) doručení dopravcem
d) jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba)
Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

III. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, které objednal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pokud chce kupující této možnosti využít, musí zboží zaslat nebo předat na svoje náklady v určené lhůtě s tím, že důležité je datum odeslání zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Ke zboží je nutné přiložit písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos (vyjma poštovného) vrácen do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že náklady na dodání mu prodávající nevrací.
Kupující bere na vědomí, že nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Zboží nesmí jevit známky opotřebování, a to ani částečného, musí být v originálním balení a nepoškozeno.
Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s navrácením zboží.
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a/nebo jeho hodnota byla již snížena tím, že došlo např. k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutno s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 1833 občanského zákoníku nahradit v penězích. V takovém případě provede prodávající započtení svého nároku vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a kupujícímu bude vrácena kupní cena snížená o nárok prodávajícího.

IV. Záruka
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené zásahem kupujícího do výrobku a také do záručního listu.
Jako doklad o záruce vystavuje Femme Fatale, dámské krejčovství. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Délka záruky
Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců a začíná platit ode dne převzetí zboží kupujícím.
Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí ustanoveními § 2161 a násl. občanského zákoníku s přihlédnutím k těmto VOP.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí VOP a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Femme Fatale, Smilova 385, Pardubice Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
– neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
– zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Kupující svojí objednávkou dává souhlas ke zpracovávání osobních údajů.
Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá a je jimi neodvolatelně vázán. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Za společnost Femme Fatale, Markéta Fryčová, jednatel
Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb