Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, které objednal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pokud chce kupující této možnosti využít, musí zboží zaslat nebo předat na svoje náklady v určené lhůtě s tím, že důležité je datum odeslání zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Ke zboží je nutné přiložit písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos (vyjma poštovného) vrácen do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že náklady na dodání mu prodávající nevrací.
Kupující bere na vědomí, že nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Zboží nesmí jevit známky opotřebování, a to ani částečného, musí být v originálním balení a nepoškozeno.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu peněžní prostředky představující kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet kupujícího nebo na adresu kupujícího, nikoli však dříve, než kupující předá prodávajícímu zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část odpovídající případnému poškození či chybějícímu zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s navrácením zboží.
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a/nebo jeho hodnota byla již snížena tím, že došlo např. k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutno s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 1833 občanského zákoníku nahradit v penězích. V takovém případě provede prodávající započtení svého nároku vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a kupujícímu bude vrácena kupní cena snížená o nárok prodávajícího.

Způsob vyřízení reklamace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.